සිලට් Silat

  • ඉන්දුනීසියාව , මැලේසියාව , තායිලන්තය , සිංගප්පූරුව වැනි දකුණු ආසියාතික රටවල් ආශ්‍රිතව විකාශය වූ සටන් කලාවක් වන සිලට් Silat විවිධ ශයිලීන් ගණනාවකින් යුක්තය.
  • සිලට් යන්නෙහි අරුත “skill for fighting” වේ.
  • Close Combat සටන් ක්‍රමයක් වන මෙය ,  Take Downs , Locks වැනි techniques වලින් සමන්විත කලාවකි. නමුත් Ground Fighting Techniques අඩංගු නොවේ.


සිලට් සටන්කරුවෙක්
සාම්ප්‍රදායික සිලට් සටන්කරුවෙක්
  • වේගවත් Techniques සහ ප්‍රතිවාධියා පහර එල්ල කරන අවයව වලට ප්‍රතිප්‍රහාර එල්ලකර ඒවා අඩපන කිරීම සිදුකරනු ලබයි.

  • සිලට් වලටම ආවේණික ආයුධ රැසක් පුහුණු වීමද සිදුකරයි. කරුම්බිට් පිහිය kerambit සිලට් පුහුණු වන්නන් අතර ජනප්‍රිය ආයුධයකි.

කරුම්බිට් පිහියපහත වීඩියෝව තුලින් සිලට් හි සටන් රිද්මය අවබෝධ කරගැනීමට හැකිය.
No comments:

Post a Comment