පොලවේ ගැසීමේ කලාව - ජූඩෝ

ජූඩෝ

  • 1882 තරම් මෑත කාලයකදී Jigaro Kano විසින් හඳුන්වාදුන් ජූඩෝ අද වනවිට ඔලිම්පික් ක්‍රීඩාවක් දක්වා ප්‍රචලිතව ඇත.  
  • ජූඩෝ යන්නෙහි අරුත " The Gentle Way" ලෙසිනි.   
  • බොහෝ ජූඩෝ ශිල්ප සඳහා ජපන් ජුජුට්සු (jujitsu) හි අභාෂය ලැබී ඇත.

  • ප්‍රතිවාදියාගේ සමබරතාව බිඳීම , ප්‍රතිවාදියාව පොලවට විසිකිරීම හෝ පෙරලා දැමීම හා සන්ධි සිරකිරීමක් හෝ ගෙල සිරකිරීම මගින් සටන අවසන් කිරීම සිදුකරනු ලබයි.

ජූඩෝ ප්‍රධාන ශිල්ප කොටස් 3 කින් යුක්තය,
  1. විසිකිරීම - nage-waza (投げ技?, throwing techniques)
  2. පොරබැදීම - katame-waza (固技?, grappling techniques)
  3. පහරදීම - atemi-waza (当て身技?, striking techniques)

 
  • පහරදීමේ ක්‍රම ජූඩෝ ඔලිම්පික් ක්‍රීඩාවෙන් ඉවත් කර ඇති නිසා බොහෝදෙනා සිතනුයේ ජූඩෝ යනු බිමදැමීම හා පොරබැදීම පමණක් අඩංගු කලාවක් ලෙසය, නමුත් අදටත් සාම්ප්‍රධායික ජූඩෝ පාසල් තුල පහරදීමද සහිත සම්පුර්ණ සටන් කලාවක් ලෙසින් ජූඩෝ පුහුණුව සිදුකරයි.

  • ජූඩෝ ක්‍රමය තුලප්‍රතිවාදියාගේ බලයට එරෙහිව නොගොස් ඔහුගේ බලයේ දිශාවටම ශිල්ප යෙදීම පුහුණුවන නිසා ප්‍රමාණයෙන් කුඩා අයෙකුට ප්‍රමාණයෙන් විශාල පුද්ගලයෙකු පරාජය කිරීමේ හැකියාව පවතින බව පැවසේ.  


No comments:

Post a Comment