බ්ලැක් බෙල්ට් එක කළු පාට ඇයි ?


 
  • බොහෝ සටන් කලා ක්‍රම තුල ශිෂ්‍යාගේ ජේෂ්ඨත්වය මත විවිධ වර්ණ වලින් යුත් පටි පිරිනැමීම සිදුකරයි. මෙම විවිධ වර්ණ පටි ක්‍රමය 1880 දී ජුඩෝ කලාව තුල හඳුන්වාදුන් ක්‍රමයකි.


  • නමුත් එම සියල්ලේම පාහේ පරිණතම වර්ණය කළු පාට බව ඔබ දනී. ඒ ඇයිදැයි ඔබ දන්නවාද ?

  • ඊට පෙර ඉතිහාසයේ පටන් සටන් ශිල්ප පාසල් තුල ආරම්භයේදී සියලු සිසුන්ට ලබාදුන්නේ සුදු පැහැති පටියකි.
  • දිගින් දිගටම පුහුණුවීම් කරන විට මෙම සුදු පටිය ටිකෙන් ටික කිලිටි වීම සිදුවෙයි.
  • එමනිසා දිගු කාලයක් පුහුණුවීම් කල ජේෂ්ඨ සිසුන්ගේ පටි කළු පැහැයට ආසන්න වර්ණයක් ගනියි.
  • එබැවින් සටන් පාසලේ ශිෂ්‍යන්ගේ පටි කිලිටිවී ඇති ප්‍රමාණය ඔවුන්ගේ ජේෂ්ඨත්වයට අනුරුප විය.
  • වර්ණ ක්‍රමය හඳුන්වාදීමේදී මෙම අභාෂය නිසා ඉහලම වර්ණය ලෙස කළු පාට යොදාගැනීම සිදුවිය.

No comments:

Post a Comment