සිර කිරීමක් හෝ අල්ලාගැනීමකදී


සිර කිරීමක් හෝ අල්ලාගැනීමකදී වර්ගීකරණ ගණනාවක් පවතින අතර ඒවායින් ගැලවීමේ උපක්‍රම රාශියක් පවතී. 

මෙම ලිපියේදී සලකාබලනුයේ සිරකිරීමට ලක්වන පුද්ගලයාගේ දෑත නිදහස්ව පවතින අවස්ථා පමණි.  

ප්‍රතිවාදියෙකු විසින් සිර කිරීමක් හෝ අල්ලාගැනීමක් සිදුකල විට, අගතියට පත් පුද්ගලයා (නුපුහුණු අයෙකු ) විසින් තැතිගැන්ම සමග සිදුකරන සොබාවික ප්‍රතික්‍රියාව සිරකිරීම සිදුකරන ප්‍රතිවාදියාගේ අතින් අල්ලා ඇද, සිරවීමෙන් ගැලවීමට උත්සහ කිරීමයි.

උදා 01 ) 

පහත රූපය දෙස බලන්න.


මෙවන් අවස්ථාවක බොහෝවිට සිදුකරනුයේ රූපයහි පරිදි ප්‍රතිවාදියාගේ අතින් ඇද ගැලවීමට උත්සහ කිරීමයි.

 උදා 02 )

පහත රූපය දෙස බලන්න. 


 මෙම අවස්ථාවේදී ද සිරවීමට ලක්වන කාන්තාවගේ දෑත නිදහස්ව පවතී.

මෙවන් අවස්ථාවක ප්‍රතිවාදියා ශක්තිමත් පුද්ගලයෙකු නම් ගැලවීම අපහසුය, 

පුහුණු නොපුහුණු ඕනෑම අයෙකුට තාක්ෂණික ශිල්පයක් ලෙස මෙවන් අවස්ථාවකදී ප්‍රතිවාදියාගේ සුළැඟිල්ල ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට නැමීම මගින් පහසුවෙන් අල්ලාසිටින අතින් මිදීම සිදුකල හැක. 

මෙහිදී තම අත්හි ඇඟිලි ප්‍රතිවාදියාගේ සුලන්ගිල්ල යටින් දමා මුළු අතින්ම සම්පුර්ණ බලය යොදා සුලැඟිල්ල නැමීම සිදුකල යුතුය, 


ක්ෂණිකව සිදුකරන නැමීම මගින් අස්ථි බිඳීමක් සිදුවී ප්‍රතිවාදියාට අධික වේදනාවක් සහිතව අල්ලාගැනීමෙන් මිදිය හැක. 

 

No comments:

Post a Comment