සටන් කලාවේ නැටුම හෙවත් කාටාකරාටේහිදී කාටා (kata) ලෙසත් , ටයිකොන්ඩෝ පුම්සේ (poomse)  ලෙසත් , වුෂූ ටාලු (taolu) ලෙසත් විවිධ ශෛලීන් හිදී වෙනත් නම් වලිනුත් හඳුන්වන මෙහිදී කලින් අනුමත කල චලනයන් , අනුමත පිළිවෙලකට සිදුකරනු ලබයි.

ශිල්පයන්හි භාවිතය පිලිබඳ නිසි අවබෝදයක් නොමැති අයෙකුට මෙය නැටුමක් හෝ විකාරයක් ලෙස පෙනිය හැක. නමුත් සාම්ප්‍රදායික සටන් කලාවෙහි ආත්මය ලෙසින් සැළකිය හැක.


සාම්ප්‍රදායික සටන් කලාවන් තුල මෙම කාටා ඉගැන්වීමේ අනුපිල්වෙලක් පවතී. ආධුනික සිට ජේෂ්ඨයින් දක්කවා කාටා වල  සංකීරණ තාව වැඩිවන ලෙසින් පවතී.

කිසියම් ශිල්පයක් (technique) සිදුකිරීමේදී එයට සම්පූර්ණ අවධානය යොමා එය දියුණු කර ගැනීම, හුස්ම පාලනය , සමබරතාව රැකගැනීම හා මානසික ඒකාග්‍රතාව පුහුණුව වැනි ඉතා වැදගත් අංග ප්‍රගුණකිරීම නිවැරදි කාටා පුහුණුවක් තුලින් අත්කරගත හැක.

සටන් කළා වල බොහෝ මාරාන්තික පහරදීමේ රහස් ක්‍රමවේද මෙම චලනයන් තුල අඩංගු කර තිබුනද තම හොඳම ගෝලයන්හට පමණක් ඒවා පැහැදිලි කරදීම ගුරුවරුන් සිදුකර ඇත.


පහත වීඩියෝවෙන් දැක්වෙන්නේ සුප්‍රසිද්ධ නළු ජෙටලී වුෂූ ටාලුවක් සිදුකරන අවස්තාවකි.පහත වීඩියෝවෙන් දැක්වෙන්නේ කරාටේ කාටා ශිල්ප කීපයක ප්‍රායෝගික භාවිතාව පැහැදිලි කිරීමකි.කාටා තුල ඇති චලන වල අර්ථය පිලිබඳ පැහැදිලි අවභෝධයක් පැවතීම නිවැරදි සාම්ප්‍රදායික සටන් ගුරුවරයෙකු හඳුනාගත හැකි ලක්ෂණයකි.

පහත වීඩියෝවෙන් දැක්වෙන්නේ ටයිකොන්ඩෝ පුම්සේ ශිල්ප කීපයක ප්‍රායෝගික භාවිතාව පැහැදිලි කිරීමකි. 


No comments:

Post a Comment