හොඳම සටන් කලාව මොකක් ද ?

කලකට ඉහත පුහුණුවීම් අතරතුර හොඳම සටන් කලාව කුමක්ද යන සාකච්ඡාවේදී , මාගේ ගුරුතුමන් පැවසූ කතාවකි.


හොඳම ශයිලිය කුමක් විය හැකිද ?
සිතන්න සටන් කලාකරුවන් තිදෙනෙකු සිටින අවස්ථාවක්.  එක අයෙක් කරාටේ ශිල්පියෙක් , අනෙකා ජූඩෝ පුහුනුවන්නෙක් , තුන්වැන්නා ටයිකොන්ඩෝ ශිෂ්‍යයෙක්.

මොවුන් අතර හොඳම ශයිලිය තම සටන් ක්‍රමය බවට මාන්නයක් පවතිනවා.


 

ඉතින් කරාටේ ශිෂ්‍යයා ජූඩෝ ශිල්පියාට අභියෝග කර ඔවුන් දෙදෙනා අතර සටනෙන් කරාටේ ශිල්පියා ජය ගන්නවා.

ජූඩෝ ශිල්පියා පරාදයි.

 

කරාටේ ශිෂ්‍යයා ටයිකොන්ඩෝ ශිල්පියාට අභියෝග කර ඔවුන් දෙදෙනා අතර සටනෙන් ටයිකොන්ඩෝ ශිල්පියා ජය ගන්නවා.

කරාටේ ශිල්පියා පරාදයි.

 

ටයිකොන්ඩෝ ශිෂ්‍යයා ජූඩෝ ශිල්පියාට අභියෝග කර ඔවුන් දෙදෙනා අතර සටනෙන් ජූඩෝ ශිල්පියා ජය ගන්නවා.

ටයිකොන්ඩෝ ශිල්පියා පරාදයි.දැන් හොඳම සටන් කලාව මොකක් ද ?
 

No comments:

Post a Comment