ඇඹරුම් ගලෙන් පැමිණි ආයුධය , ටොන්ෆා

ටොන්ෆා ආයුධය සාම්ප්‍රදායික ඔකිනාවා කරාටේ සම්ප්‍රධාය තුල ජනප්‍රිය ආයුධයකි. නමුත් මීට සමාන ආයුධ දකුණු ආසියාතික වෙනත් සටන් ක්‍රම තුලද දැකගත හැක.

රේකීයව සහ බ්‍රමණ චලන මගින් පහරදීම් සිදුකරන අතර ප්‍රතිවාදියාට සිදුවන හානිය මාරාන්තික විය හැක. 
ලී දණ්ඩක 1/3 ක පරාසයේ සවිකර ඇති මිටක් සහිත ටොන්ෆා සෑදීමට ඕක් ලී භාවිතා කරනු ලැබේ.

මෙම ආයුධයේ සම්භවය , ඇඹරුම් ගලෙහි මිට ආශ්‍රයෙන් සිදුවූ බව පිළිගැනේ.පහත වීඩියෝව සම්ප්‍රදායික කරාටේ ශිල්පියෙකු ටොන්ෆා ශිල්ප දැක්වීමකි.
නූතන පොලීසි/කැරලි මර්දන ඒකක  සඳහා සාම්ප්‍රදායික බැටන් පොල්ල වෙනුවට ටොන්ෆා ආයුධය හඳුන්වා දී ඇත.

මෙමගින් පහර වැලැක්වීම , ගැට දැමීම , මෙල්ලකිරීම  සිදුකිරීමට හැකිවීම නිසා මෙම ඒකක සඳහා ටොන්ෆාව වඩාත් යොග්‍ය වේ.


පහත වීඩියෝව යුරෝපීය පොලිස් සටන් පුහුණුකරුවෙකු ටොන්ෆා ශිල්ප දැක්වීමකි.
No comments:

Post a Comment